ث

  • ثبت نام داور جدید
    معرفی به منظور اضافه نمودن داور جدید به سامانه 3 راه وجود دارد: اضافه کردن گروهی اسامی داوران از طریق اکسل گزینه ثبت نام داور جدید موجود در ...
  • ثبت نام
    معرفی  برای اینکه بتوانید مقاله ارسال کنید یا سطح دسترسی مشخصی در نشریه داشته باشید ابتدا باید در سامانه نشریه ثبت نام کنید. همه مراجعه‌کنندگان به ...
  • ثبت اعضای هیات تحریریه
    چرا با وجود ثبت اطلاعات اعضای هیات تحریریه، در بخش مدیر سامانه/ اعضای هیات تحریریه وقتی میخواهیم اطلاعاتشان را در فهرست کاربران جستجو کنیم، اسامی ...