داوران،دبیران

معرفی

در این بخش قوانین و استراترژی نشریه برای داوران و دبیرا ن تنظیم می گردد.

مراحل

  1.   باز یا بسته بودن داوری را تعیین کنید.
  2. تعیین کنید که مهلت داوری پس از قبول داوری گسترش پیدا کند یا خیر
  3. تعیین کنید فایل اصل مقاله با انتخاب سردبیر برای داور ارسال شود و یا اتوماتیک ارسال شود.
  4. تعیین کنید اطالعات حساب بانکی داوران در کنار دعوت داوری مقاله از آنان دریافت شود یا خیر.
  5. در صورتی که این گزینه روی بلی باشد پس از پایان مهلت مشحص شده مقاله از دسترسی داور خارج می شودو برای او غیر فعال خواهد شد
  6. در صورتی که اطلاعات API از Publons برای نشریه دارید می توانید آن را در این بخش وارد نمایید

7. نحوه کارو اختیارات دبیر تخصصی را مشخص کنید. 
8. تنظیمات مربوط به دسترسی اعضای هیت تحریریه به فایل های ارسالی نویسندگان، ... را نیز انجام دهید. 
9. در این بخش مشخص میکنید که با تکمیل چند داوری برای یک مقاله، فرآیند داوری آن مقاله پایان بپذیرد
10. مهلت داوری مقالات در ارسال اولیه، بازنگری جزئی و بازنگری کلی را تعیین می کنید

در آخر حتما دکمه ذخیره را بزنید تا تغییرات انجام شده در سامانه انجام شود

امتیاز متوسط 2 (1 رای)

شما میتوانید نظر دهید