ارسال مقاله بوسیله نویسندگان

معرفی

در این بخش میتوانید تنظیمات مورد نظر برای نویسنده هنگام ارسال مقاله را انجام داد

مراحل

  1. در این بخش میتوانید مشخص کنید مقالات بر چه اساسی برای شما نمایش داده شود
  2. در این بخش میتوانید مشخص کنید در هر صفحه چند مقاله نمایش داده شود
  3. در این بخش میتوانید مشخص کنید پس از اتمام کار، صفحه مرورگر در همان جا بماند یا به صفحه اصلی برود
  4. اگر میخواهید نویسنده هنگام بازنگری مقاله امکان تغییر اسامی و مشخصات نویسندگان را داشته باشد این گزینه باید در حالت بلی قرار بگیرد
  5. اگر روی حلات بلی باشد و شما در بخش موضوعات نشریه موضاعتی را تعریف کرده باشید نویسنده می تواند موضوع مقاله خود را در این بخش مشخص کند
  6. با مشخص کردن تعداد داوران در این بخش نویسنده باید حتما به آن تعداد داور را برای مقاله خود معرفی کند
  7. در این بخش تعداد روزهایی که نویسنده مهلت دارد تا مقاله خود را بازنگری و ارسال کند مشخص می کنید
  8. با تنظیم تعداد روز در این بخش شما ایده آل خود را برای پاسخ به مقالات مشخص می کنید و در صورتی که از آن مهلت بگذرد اعداد به صورت معکوس و با رنگ قرمز جهت یادآوری به شما نمایش داده می شود

9. در اینجا فایل هایی که نویسنده هنگام ارسال مقاله بارگزاری میشود تعیین می شود و وضعیت آن ها( اجباری ،اختیاری و یا غیر فعال بودن) نیز مشخص می شود 

در آخر حتما دکمه ذخیره را بزنید تا تغییرات انجام شده در سامانه انجام شود

امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید