ص

  • صفحات ایستا
    معرفی برای شخصی سازی فرم ثبت نام می توانید از این بخش اقدام نمایید. مراحل ابتدا وارد نقش مدیر سامانه شوید. 1.      به بخش صفحات ایستا مراجعه کنید. 1.      گزینه ...
  • صفحه داوران
    معرفی در این بخش میتوانید فهرست داورانی را که تا کنون برای نشریه شما داوری انجام داده اند با وارد کردن یک کد درج نمایید مراحل برای اینکار ...