مدیر مسئول و سر دبیر تغییر یافته اند. آیا فقط از بخش کاربران و تعیین وظایف نفرات جدید را وارد کنم؟

~ 0 min
امتیاز متوسط 0 (0 رای)

شما میتوانید نظر دهید